Gå til indhold

Ambassadens opgaver

Ambassadens opgaver ligger inden for udenrigspolitik, økonomi, eksport, bistand til danskere, kultur og logistik.

Det er ambassadens opgave at varetage Danmarks interesser i Tjekkiet ved:   

  • at formidle og fremme danske holdninger og synspunkter via analyser og vurderinger af den politiske og økonomiske udvikling i Tjekkiet
  • at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse for Danmark
  • at styrke den danske eksportindsats og fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Tjekkiet 
  • at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Tjekkiet
  • at udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur.

Ambassadens arbejde kan deles op i følgende hovedområder:

Varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser

Det er ambassadens arbejde at sørge for, at beslutningstagere på alle niveauer i Danmark og i Tjekkiet har det bedste informationsgrundlag for at træffe beslutninger, der kan have betydning for danske interesser og Danmarks samarbejde med Tjekkiet. På baggrund af ambassadens indsigt i tjekkiske forhold og den løbende kontakt med tjekkiske aktører – herunder beslutningstagere, myndigheder, uafhængige analytikere m.v. – leverer ambassaden analyser og vurderinger af Tjekkiets interesser og synspunkter til danske beslutningstagere. Ambassaden forsøger samtidig at finde områder for mulige alliancer og anden form for samarbejde mellem Danmark og Tjekkiet.

Med Tjekkiets medlemskab af EU er det af særlig interesse for Danmark at skabe grobund for et aktivt samspil mellem Tjekkiet og Danmark i EU. Det er derfor en af ambassadens vigtigste opgaver aktivt at følge med i og så vidt muligt påvirke Tjekkiets holdninger til EU-spørgsmål og herigennem sørge for, at de danske forhandlere og Folketingets Europaudvalg har det bedst mulige grundlag for at kende Tjekkiets holdninger til de forskellige emner, der skal drøftes på EU-rådsmøderne. På denne måde medvirker ambassaden til at sikre størst mulig dansk indflydelse på det endelige resultat.

For at kunne give sådanne vurderinger af Tjekkiets politiske mål i konkrete sager opretholder ambassaden fortrolige og direkte kontakter til de politiske og administrative beslutningstagere i Tjekkiet. Ambassaden forsøger endvidere at påvirke meningsdannelsen i Tjekkiet for at sikre dansk indflydelse, når politiske beslutninger af relevans for danske interesser skal træffes af de tjekkiske myndigheder. Det sker gennem en aktiv indsats over for relevante aktører i Tjekkiet.

Fremme dansk eksport og udenlandske investeringer i Danmark

Ambassaden fungerer som sparringspartner og rådgiver for danske virksomheder for at fremme dansk eksport og danske virksomheders internationalisering og etablering i udlandet. Det er ambassadens opgave at opbygge professionelle netværk mellem danske handels- og interesseorganisationer og de modsvarende udenlandske organisationer, skabe strategiske alliancer og på enhver måde udbygge de kommercielle forbindelser mellem Danmark og Tjekkiet. Det langsigtede arbejde i form af markedsudviklingsprojekter spiller en stor rolle i eksport- og investeringsfremmearbejdet, så ambassaden i god tid kan identificere nye forretningsområder og påbegynde projekter, der kan føre til udnyttelse af disse forretningsmuligheder. Yderligere oplysninger kan findes på handelsafdelingens præsentationsside.

Bistand til danske statsborgere i Tjekkiet

Ambassadens bistand til danske statsborgere i Tjekkiet spænder over en bred vifte af ydelser. En nødtelefonordning sikrer, at nødstedte danskere kan få bistand hurtigt og effektivt 24 timer i døgnet. Yderligere informationer om bistand til danske statsborgere i Tjekkiet kan findes på siden Rejse og ophold.

Kultur og information

Ambassaden gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til Danmark og danske holdninger. Det sker dels ved generel informationsvirksomhed over for offentligheden og medierne, dels ved at arrangere danske kulturelle begivenheder i Tjekkiet samt finde støtte til kulturarrangementer med dansk deltagelse. Ambassaden råder over et mindre udstillingslokale, der bruges til midlertidige udstillinger af danske kunstnere, foredrag m.v. Derudover formidler ambassaden kontakter mellem kultur- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Tjekkiet. Ambassaden bistår endvidere VisitDenmark med at fremme udenlandsk turisme i Danmark. 

Logistiske opgaver

Ambassaden har som led i sit arbejde en række logistiske opgaver. Ambassaden står for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af besøg af kongehus, ministre, folketingsudvalg og andre politikere, organisationer, journalister m.fl. Ambassaden står ligeledes for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer og seminarer i forbindelse med dansk eksport- og kulturfremme.