Skip to content

2019 – rok ve znamení několika významných výročí

12.03.2019  13:36
Připojte se k nám a oslavte s námi 800 let existence dánské vlajky ”Dannebrog”, 170 let od přijetí dánské ústavy a v neposlední řadě také 100 let od navázání diplomatických vztahů mezi Dánskem a Českou republikou (dříve Československem).

(English below)

Možná nejstarší národní vlajka na světě
Podle legendy se dánská vlajka snesla z nebe 15. června 1219 při bitvě u Lyndanisu (dnešním Tallinnu). Bylo to ve chvíli, kdy bylo vojsko Valdemara II. Vítězného nečekaně napadeno estonskými bojovníky poté, co slíbili, že se podmaní dánské říši a přijmou křesťanství. Arcibiskup Anders Sunesen, který krále Valdemara II. v bitvě doprovázel, tehdy zvedl ruce k nebi a prosil Boha o pomoc. Když mu ruce začaly vyčerpáním klesat k zemi, zdálo se, že dánské vojsko prohraje. V ten okamžik se však přímo do rukou arcibiskupa z oblaků snesla červená vlajka s bílým křížem (Dannebrog) a dodala dánskému vojsku sílu k vítězství.   
Dánská vlajka je velmi populárním národním symbolem a využívá se nejen při oficiálních příležitostech. V Dánsku existuje 19 svátečních dní, kdy se na veřejných budovách či městských autobusech vlajky vyvěšují. Stalo se také běžným zvykem, že dánská vlajka zdobí rodinné oslavy a malé vlaječky se zapichují do narozeninového dortu nebo s nimi vesele mávají přátelé a rodinní příslušníci, kteří čekají na své blízké na letišti. Dánové jsou na svou vlajku patřičně hrdí a vždy si najdou důvod k tomu, aby ji mohli ukázat. 

O historii dánské vlajky se více dozvíte zde.

Ústava Dánska
Pátý červen je označován Dnem ústavy a v letošním roce uplyne 170 let od chvíle, kdy dánská ústava vstoupila v platnost. Tento den je pro Dány národním svátkem, po celé zemi se vyvěšují dánské vlajky a politici u této příležitosti pronášejí sváteční proslovy.               
Přijetím Ústavy v roce 1849 byl v Dánsku dovršen přechod od absolutismu ke konstituční monarchii. Volební právo tehdy získalo kolem patnácti procent obyvatel, ale jen necelá polovina ho využila. Od roku 1849 došlo ke změně ústavy celkem čtyřikrát. Naposledy v roce 1953, kdy byla uzákoněna možnost ženského následnictví trůnu, pokud stávající panovník neměl syna. Díky tomu také usedla na trůn nejstarší dcera Frederika IX., současná dánská královna Margrethe II.

Přečtěte si více o vzniku dánské ústavy zde.  

Sto let diplomatických vztahů
Počátky vztahů mezi Dánskem a českými zeměmi datujeme až do 13. století, kdy byla dcera Přemysla Otakara I. Markéta v roce 1205 provdána za dánského krále Valdemara II. Vítězného. Stala se z ní tak královna, v Dánsku známá jako Dagmar. Byla velmi oblíbená, a proto o ní bylo napsáno několik středových balad (folkeviser).

Naopak nejznámějším Dánem žijícím v českých zemích byl významný astronom Tycho Brahe (původním jménem Tyge Ottesen Brahe.) Ten v roce 1599 přesídlil po neshodách s dánským králem Kristiánem IV. do Prahy a poslední dva roky svého života strávil na dvoře Rudolfa II. Ostatky Tychona Brahe jsou dnes uloženy v Týnském chrámu v Praze.  

Ve 20. století byly oficiálně navázány diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi po vzniku samostatného Československa. Tehdejší československý ministr zahraničních věcí Edvard Beneš zaslal nótu dánskému velvyslanectví v Paříži s žádostí, aby dánská vláda oficiálně uznala Československou republiku. Dánský ministr zahraničí této žádosti vyhověl dne 25. května 1919. A 4. září 1920 byl následně jmenován Miroslav Plesinger-Božinov prvním československým velvyslancem v Dánsku, Poul Nørgaard zase dánským velvyslancem v Československu dne 19. května 1921.

Nyní o sto let později jsou Česká republika a Dánsko členy Evropské unie a NATO a obě země rozvíjejí bohatou diplomatickou, hospodářskou i kulturní spolupráci. V České republice bylo mimo jiné natočeno několik dánských filmů a seriálů a díky společnému smyslu pro humor je dánská kinematografie oblíbená i v České republice. Populární je i dánská architektura a městské plánování, literatura, městská cyklistika a nově i životní styl hygge.  

Sledujte nás na sociálních sítích a připojte se k našim oslavám. Více informací již brzy!

///English version///

2019 – A year of important anniversaries

Come and join us in celebrations of 800 years of the Danish flag “Dannebrog”, 170 years of the Constitution of Denmark and last but not least 100 years of the diplomatic relations between Denmark and the Czech Republic (former Czechoslovakia). 

Maybe the world’s oldest national flag
According to the legend, the Danish flag “Dannebrog” fell down from the sky during a battle in Lyndanise (nowadays Tallinn) on the 15th of June 1219 when the army of king Valdemar the Victorious was unexpectedly attacked by Estonian army after they had agreed to submit to the Danes and their faith. Archbishop Anders Sunesen, who accompanied king Valdemar, reached his arms up to the sky and prayed to God. When he could not hold his arms up any longer, it looked as if the Danish army was going to lose. In this very moment, the sky opened up and a red flag with white cross fell down directly in Archbishop’s hands, and the Danes miraculously won the battle. The Danish flag is still today a very popular national symbol in Denmark and it is used not only during official occasions. There are 19 official flag days in Denmark when public institutions but also the busses are raising the flag. It is also a tradition that the families use the flag on birthdays and put little flags in the birthday cake or take flags with them to the airport to greet cheerfully their friends and family when they return home. Danes are proud of their flag and they will always find an excuse to show it.

Read more about “Dannebrog” here

The Constitution of Denmark
The 5th of June is called Constitution Day in Denmark and in 2019 it will be 170 years from the adoption of the Constitution. It is a Danish National Day celebrated by raising flags all over the country and politicians are giving festive speeches on that special occasion.     
By adoption of the Constitution in 1849 the transition from absolute monarchy to constitutional monarchy was completed. Around 15 % of the population were able to vote and nearly half of it actually used it. The constitution has changed only four times. Latest in 1953, when Margrethe II was the first-born with sisters only, and therefore the law changed that the females also had the right to inherit the royal throne.

Read more about the Constitutional Act and the history behind it here

100 years of diplomatic relations
The relations between Denmark and the Czech lands can be dated all the way back to 1205, when Valdemar II. Victorious married Přemysl Otakar I.’s daughter Markéta, who became Queen Dagmar of Denmark. She became very popular in Denmark and a number of medieval ballads (folkeviser) were written about her. 
After almost 400 years later, the most famous Dane in the Czech lands was astronomer Tygge Brahe. He moved to Prague after a dispute with Danish King Christian IV. and he continued his scientific studies at the court of king Rudolf II. He was buried in Týn Church in Prague.

In the 20th century the official diplomatic relations between both countries were established shortly after the declaration of independence of Czechoslovakia. The Czechoslovak Minister of Foreign Affairs Edvard Beneš sent an official request to the Danish embassy in France to recognize Czechoslovakia as an independent country. The Danish Foreign Minister responded positively to the request on the 25th of May 1919. And Miroslav Plesinger-Božinov was appointed the first Czech Ambassador in Denmark on the 4th of September 1920. And then Poul Nørgaard was appointed the first Danish Ambassador in Prague on the 19th of May 1921.

Today, 100 years later, both Denmark and the Czech Republic are members of EU and NATO and the countries have great diplomatic, economic and cultural relations. Plenty of Danish films and series have been filmed in the Czech Republic and the Danish films are very popular amongst the Czechs thanks to a common sense of humour. The same goes for Danish architecture, city planning, literature, city biking and a new life style hygge.    

Follow as on the social media and join us in our celebrations. More information soon!